The Price is Right

แน่นอนว่าในเรื่องของราคาทุกคนต้องสนใจในเรื่องมีแต่รถที่แพงก็ไม่ได้บ่องบอกถึงว่าเยี่ยมเสมอไปต้องดูในเรื่องของภมิประเทศ และเรื่องของอากาศด้วย

About the Author

admin